Journal list


Volume List
Search By : Author Keyword Publication Date Volume

Page  1 2 3 >  Last ›

A Glimpse of Teacher-level Characteristics among Mathematics Teachers at Rural Secondary Schools of Sabah, Malaysia

Lay Yoon Fah, Crispina Gregory K. Han, Getrude C. Ah Gang @ Grace

Volume : vol 9,2018

Publication Date : 2018-12-31

Keywords : Mathematics achievement, rural secondary schools, teacher-level characteristics

Abstract : Factors that might have contributed to students’ mathematics performance in TIMSS are multifaceted, recognizing that students’ mathematics achievement is the result of a complex interplay of school-level, teacher-level, and student-level factors. In particular, teacher-level factors have shown significant contribution in predicting students’ mathematics performance in TIMSS. The ultimate goal of this study is to develop a database of mathematics teachers’ characteristics especially who taught mathematics at the rural secondary schools of Sabah, Malaysia. These characteristics include mathematics teachers’ formal education, majoring in education and mathematics, years of teaching experience, professional development, preparation to teach the TIMSS mathematics topics, confidence in teaching mathematics, career satisfaction, collaborate to improve mathematics teaching, engage students in learning mathematics, relate lessons to students’ daily lives, resources used for teaching mathematics, instructional activities in mathematics class, computer activities during mathematics lessons, and mathematics classroom assessment. It is hoped that the data base will provide insightful information to the preparation of mathematics teachers especially for rural secondary schools in Sabah, Malaysia.

Download Hit : 327

More Info | Full Paper


Perspektif Pelajar Terhadap Kurikulum Sejarah Peringkat Menengah di Malaysia

Khairul Ghufran Kaspin, Mansor Mohd Noor, & Mohd Mahzan Awang

Volume : vol 9,2018

Publication Date : 2018-12-31

Keywords : Etnik dan sejarah negara, mata pelajaran Sejarah

Abstract : Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti perspektif pelajar terhadap kurikulum sejarah peringkat menengah dan mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar terhadap kefahaman mereka tentang mata pelajaran sejarah yang telah dipelajari. Dari segi metodologi, kajian ini menggunakan kajian tinjauan sebagai reka bentuk kajian. Pemilihan responden pula adalah seramai 400 ratus pelajar yang dipilih secara rawak dari empat fakulti terpilih yang dikategorikan sebagai fakulti A, B, C, dan D. Setiap 100 orang responden dipilih dari setiap fakulti dan pemilihan responden dikategorikan mengikut etnik masing-masing seperti Melayu, Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak, Cina dan India. Kaedah kajian kuantitatif digunakan dalam kajian ini dengan menggunakan borang soal selidik. Data dan analisis kajian ini dinilai dan disemak terlebih dahulu oleh individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang berkaitan. Data kajian yang diperolehi dihurai dalam bentuk peratus dan analisis varians. Hasil kajian mendapati semua responden yang terlibat dalam kajian ini mencatat peratus melebihi 50% untuk kesemua etnik. Bagi etnik Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, peratus yang dicatat melebihi 60% manakala bagi etnik bukan Bumiputera seperti Cina dan India, peratus yang dicatat kurang dari 60%. Kajian ini mendapati faktor-faktor seperti etnik dan agama menunjukkan perbezaan yang signifikan kepada responden yang memberikan perspektif mereka terhadap kurikulum sejarah dan faktor-faktor seperti jantina, tahun pengajian dan fakulti pula tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Berdasarkan hasil dapatan kajian ini, persepktif pelajar terhadap kurikulum sejarah peringkat menengah adalah baik. Namun, hasil dapatan ini perlu ditingkatkan lagi agar minda generasi muda terus terbina dengan kukuh terhadap kefahaman mereka tentang sejarah negara. Ditambah lagi dengan komposisi penduduk di Malaysia yang berbilang etnik.

Download Hit : 6254

More Info | Full Paper


Permasalahan Kemahiran Menetapkan Objektif Pengajaran Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah Berteraskan Elemen Kemahira Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Mohd. Syaubari Othman, Ahmad Yunus Kassim

Volume : vol 9,2018

Publication Date : 2018-12-31

Keywords : Faktor menyumbang, guru Pendidikan Islam, KBAT

Abstract : Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti permasalahan kemahiran menetapkan objektif pengajaran di kalangan guru pendidikan Islam berteraskan elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kajian secara kualitatif di Negeri Perak yang melibatkan temubual dan pemerhatian bersama dua guru pendidikan Islam. Penentuan tema telah ditetapkan adalah berdasarkan pengumpulan secara temu bual dan pemerhatian serta kerangka konseptual. Hasil temubual itu ditadbir urus dengan program N’vivo versi 8 untuk menghasilkan tema dan jadual matrik berkaitan. Dapatan kajian menunjukkan faktor yang mempengaruhi GPI adalah dari aspek pengurusan masa, keterikatan dengan sukatan dan berorentasikan peperiksaan di kalangan guru pendidikan Islam. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan di dalam corak kefahaman guru dari aspek konsep pengetahuan, kemahiran dan perancangan. Namun, kedua-dua guru menyedari kepentingan pelaksanaan KBAT ini dalam membentuk pelajar yang memahami, menghayati dan mengamalkannya. Konsep KBAT ini di lihat dari perspektif elemen menganalisis, menilai dan menjana idea terhadap isi kandungan pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan pemikiran secara kreatif dan kritis Keseluruhan daripada kajian ini memperlihatkan kepentingan untuk guru mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan perancangan di dalam membentuk serta seterusnya menepati kehendak pengajaran yang berteraskan KBAT

Download Hit : 1932

More Info | Full Paper


Meneroka Kreativiti Saintifik Melalui Pembelajaran STEM Berasaskan Projek: Satu Kajian Rintis

Norjanah Ambo, Siew Nyet Moi, Crispina Gregory K Han

Volume : vol 9,2018

Publication Date : 2018-12-31

Keywords : Kreativiti saintifik, modul STEM, pembelajaran berasaskan projek

Abstract : Kajian rintis ini bertujuan untuk menentukan kesahan kandungan dan muka bagi modul pembelajaran STEM berasaskan projek (STEMBP) yang dibangunkan oleh pengkaji. Seramai lima orang panel penilai yang terdiri daripada guru cemerlang sains, ketua panitia dan guru-guru Sains Tahun Lima yang berpengalaman melaksanakan kesahan kandungan modul. Beberapa penambahbaikan dibuat berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh panel. Kajian rintis ini dijalankan di sebuah sekolah rendah dalam daerah Tawau, Sabah yang melibatkan seramai 30 orang murid. Intervensi dijalankan selama 12 minggu bagi melaksanakan enam aktiviti dalam Modul STEMBP. Data kualitatif dikumpul melalui soal selidik terbuka. Respon murid menunjukkan kelima-lima tret kreativiti saintifik iaitu kelancaran, keaslian, penghuraian, kebstrakan tajuk dan rintangan terhadap penutupan pra-matang dapat dibangunkan melalui aktiviti dalam Modul STEMBP. Selain itu, murid-murid berpendapat bahawa aktiviti-aktiviti dalam modul STEMBP menimbulkan rasa keseronokan dan keterujaan apabila mereka membina dan menguji prototaip.Hasil dapatan kajian rintis ini mencadangkan bahawa aktiviti pembelajaran STEM berasaskan projek mampu menjana suasana pembelajaran yang memupuk kreativiti saintifik murid.

Download Hit : 7677

More Info | Full Paper


Hubungan Antara Beban Tugas Dengan Stres Guru Kolej Vokasional Di Negeri Sabah

Morris Anak Lat, Crispina Gregory K. Han

Volume : vol 9,2018

Publication Date : 2018-12-31

Keywords : Beban tugas, kolej vokasional, stres guru

Abstract : Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh beban tugas terhadap stres guru Kolej Vokasional di negeri Sabah. Responden kajian terdiri daripada guru-guru Kolej Vokasional di negeri Sabah. Seramai 371 responden telah dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak mudah. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif bukan eksperimen yang menggunakan kaedah tinjauan. Beban tugas guru diukur menggunakan instrumen soal selidik Teacher Stres Inventory dan Self Report Teacher Stres. Data dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Versi 21. Dapatan kajian berdasarkan nilai skor min beban tugas dan stres guru adalah pada tahap sederhana. Dapatan kajian juga mendapati terdapat hubungan positif yang sederhana dan signifikan antara beban tugas dengan stres. Implikasi dapatan kajian menunjukkan kefahaman tentang stres dalam kalangan guru membolehkan mereka dapat menilai dan melihat dalam diri mereka sendiri, tujuan dan matlamat sebenar hidup mereka. Di samping itu juga guru-guru di Kolej Vokasional dapat mempersiapkan diri dari segi mental dan fizikal supaya sentiasa kuat berhadapan dengan perubahan dalam sistem pendidikan semasa, beban tugas yang semakin mencabar dan kepelbagaian karenah pelajar masa kini.

Download Hit : 2537

More Info | Full Paper


The Relationship between Form 4 Students’ Perceptions of Science Classroom Environment and Attitudes towards Science

Leona A Candia & Lay Yoon Fah

Volume : vol 8, 2017

Publication Date : 2018-04-04

Keywords : Science classroom environment, attitudes toward science, gender, school locations, rural, urban, science education, interest in science

Abstract : It is essential to develop positive attitudes towards science as one of the legitimate goals of science education in Malaysia. The purpose of this study was to investigate the relationship between students’ perceptions of science classroom environment and attitudes toward science. This study was a non-experimental quantitative research and employed a sample survey method to collect data. Samples were selected by using the two-stage cluster random sampling. In this study, the Test of Science-Related Attitudes (TOSRA) was adopted to measure students’ attitudes towards science while students’ perception towards classroom environment was measured with the ‘What Is Happening In This Class’ (WIHIC) instrument. Independent sample t-test, Pearson Product Moment Correlation and Multiple Regression Analysis were used to test the stated null hypotheses at a predetermined significance level, alpha = .05. Data analysis showed that gender and school locations did not have a significant effect on students’ perceptions of science classroom environment. Gender also did not have a significant effect on students’ attitudes toward science. However, school locations had a significant effect on students’ attitudes toward science in which urban schools’ students had more positive attitudes toward science than their rural peers. Correlation analysis results showed that there was positive low to moderate significant correlations between students’ perceptions of science classroom environment and attitudes toward science. Multiple regression analysis showed that students’ perception of science classroom environment is a significant predictor of students’ attitudes toward science in Tenom and Kota Kinabalu. Further analysis showed that WIHIC’s subscale of Task Orientation is the most significant predictor to students’ attitudes towards science. It is suggested that science teachers emphasize the completion of science work and activities to improve students’ overall attitudes towards science. Not only that, further help is needed from school and education administrators to improve teaching and learning instruments for science teachers to make varieties of science activities to accommodate students’ learning.

Download Hit : 589

More Info | Full Paper


Hubungan Iklim Sekolah Dengan Motivasi Guru

Evonne Lai Eng Fei, Crispina Gregory K. Han

Volume : vol 8, 2017

Publication Date : 2018-04-04

Keywords : Iklim sekolah, motivasi guru

Abstract : Kajian hubungan iklim sekolah dengan motivasi guru dalam kalangan guru sekolah menengah telah dilaksanakan di Daerah Sri Aman, Sarawak. Kajian kuantitatif bukan eksperimen ini menggunakan instrumen soal selidik dan seramai 188 responden dipilih menggunakan kaedah pensampelan rawak mudah. Iklim sekolah telah diukur menggunakan instrumen School-Level Environment Questionnaire (SLEQ) manakala pengukuran motivasi menggunakan instrumen soal selidik, A Questionnaire Measure of Individual Differences in Achieving Tendecy (QMAT). Nilai alfa Cronbach untuk kedua-dua soal selidik ialah .75 dan .79. Dapatan kajian menunjukkan iklim sekolah dan motivasi guru adalah pada tahap tinggi, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam iklim sekolah berdasarkan kelayakan ikhtisas dan juga motivasi guru berdasarkan kelayakan ikhtisas dan pengalaman mengajar. Iklim sekolah menunjukkan perbezaan yang signifikan berdasarkan pengalaman mengajar. Analisis kajian mendapati terdapatnya hubungan positif yang lemah dan signifikan antara iklim sekolah dengan motivasi guru (r = .358, p < .05).

Download Hit : 3221

More Info | Full Paper


Aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Terhadap Hala Tuju Kecemerlangan Bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV)

Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Sarebah Warman & Nor Azyyati Deraman

Volume : vol 8, 2017

Publication Date : 2018-04-04

Keywords : Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV), kecemerlangan PTV

Abstract : Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 terhadap hala tuju kecemerlangan bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV). Kajian yang dijalankan adalah kajian tinjauan berbentuk kuantitatif. Seramai 100 orang Pegawai Pendidikan Daerah dari 12 buah Pejabat Pendidikan Daerah dipilih sebagai responden. Empat zon Pejabat Pendidikan Daerah yang terlibat adalah zon selatan (Batu Pahat, Kluang, Seremban, dan Kuala Pilah), zon timur (Pasir Puteh, Bachok, Setiu, dan Kuala Terengganu). Dua zon lagi adalah zon utara yang terdiri daripada Alor Setar dan Kangar, dan zon tengah yang meliputi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kuala Selangor. Kajian ini menggunakan borang soal selidik berskala Likert lima-mata yang diadaptasi daripada instrumen Kajian Persepsi PPPM Kitaran 2, 2013. Kaedah analisis data yang digunakan adalah berbentuk deskriptif dan peratusan. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Versi 21.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa PPPM 2013-2025 merupakan aspirasi, panduan, dan hala tuju pegawai pendidikan dalam mentransformasi dan mengarusperdana bidang PTV. Para pegawai pendidikan mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi terhadap kandungan pelan PPPM. Mereka juga berpendapat bahawa program yang dilaksanakan oleh pihak KPM adalah menepati dan mengikut aspirasi pelan yang telah dibangunkan dan menaruh keyakinan terhadap perkembangan PTV melalui pelaksanaan PPPM 2013-2025. Kajian ini diharapkan dapat menjadikan PPPM atau program seumpamanya yang diperkenalkan oleh kementerian dapat menjadi panduan dalam mengarusperdanakan pendidikan di Malaysia terutamanya dalam bidang Teknik dan Vokasional agar seiring dengan perkembangan bidang lain.

Download Hit : 9992

More Info | Full Paper


Sikap dan Amalan Aktiviti Fizikal Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia

Widayati Harun, Anuar Din & Salleh Abd. Rashid

Volume : vol 8, 2017

Publication Date : 2018-04-04

Keywords : Sikap aktiviti fizikal, amalan aktiviti fizikal, pelajar IPGM

Abstract : Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sikap aktiviti fizikal terhadap amalan aktiviti fizikal pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Seramai 408 pelajar Program Ijazah Sarjana Perguruan (PISMP) di empat buah IPGM Zon Sabah terlibat dalam kajian ini. Guru pelatih berada di tahun pertama hingga tahun empat dan sedang mengikuti pengajian secara sepenuh masa. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan berbentuk kuantitatif bukan eksperimen yang menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Data yang diperoleh berdasarkan soal selidik Sikap Aktiviti Fizikal dan Soal Selidik Aktiviti Fizikal Antarabangsa (IPAQ). Data mentah telah dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferens seperti min, peratusan sisihan piawai, korelasi Pearson dan regresi pelbagai. Dapatan kajian menunjukkan sikap aktiviti fizikal pada tahap sederhana dan amalan aktiviti fizikal pelajar pada tahap baik. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapatnya hubungan (r = .133, p <.05) dan pengaruh sikap terhadap amalan aktiviti fizikal [F (2,405) = 8.162, p < .05] dalam kalangan pelajar IPGM. Variabel ini memberi implikasi terhadap teori-teori kajian dan praktikal secara menyeluruh.

Download Hit : 9685

More Info | Full Paper


Hubungan Antara Amalan Hijau Dan Pengurusan BengkelDi Institut Kemahiran Teknikal Kota Kinabalu, Sabah

Nunik Wahida Mohd Nuryamin & Crispina Gregory K. Han

Volume : vol 8, 2017

Publication Date : 2018-04-04

Keywords : Amalan hijau, pengurusan bengkel, Institut Kemahiran Teknikal

Abstract : Kepesatan dan kemajuan sains, teknologi, dan perindustrian adalah antara penyumbang utama terhadap kemerosotan kualiti alam sekitar. Kesedaran masyarakat dalam membantu melestarikan alam sekitar harus dipupuk melalui pendidikan dari peringkat awal. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap amalan hijau, tahap pengurusan bengkel dan hubungan antara amalan hijau dengan pengurusan bengkel dalam kalangan tenaga pengajar Institut Kemahiran Teknikal di Kota Kinabalu, Sabah. Seramai 147 orang responden dipilih dengan menggunakan kaedah pensampelan rawak bagi mewakili populasi tenaga pengajar Institut Kemahiran Teknikal. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif bukan eksperimen yang menggunakan kaedah tinjauan untuk mengumpul data. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data terdiri daripada Soal Selidik Amalan Hijau dan soal selidik Pengurusan Bengkel. Indeks kebolehpercayaan kedua-dua instrumen ini ialah .91 dan .93. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Program IBM SPSS Statistics version 22.0. Dapatan kajian menunjukkan tahap amalan hijau dan pengurusan bengkel adalah pada tahap ‘Tinggi’ (3.87 - 4.17). Selain itu, dapatan kajian juga mendapati terdapat hubungan yang kuat (r = .71) dan signifikan antara amalan hijau dengan pengurusan bengkel. Dapatan kajian ini dapat memberikan garis panduan untuk membentuk kolaborasi antara pihak Institut Kemahiran Teknikal dengan Industri dalam memantapkan pengetahuan dan penerapan teknologi hijau dan amalan hijau dalam pendidikan kemahiran dan teknikal khususnya.

Download Hit : 2220

More Info | Full PaperPage  1 2 3 >  Last ›