Journal Detail

Journal Title
Kajian persepsi guru terhadap agihan tugas dan kepuasan kerja
Download Hit
13661
Abstract
Dalam usaha mencapai kecemerlangan berterusan, kepimpinan sekolah perlu berperanan secara proaktif untuk membangunkan para guru kerana guru merupakan pelaksana dasar, visi dan misi sekolah dalam mencapai matlamat sekolah dan seterusnya merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kajian ini meninjau persepsi guru terhadap agihan tugas termasuk aspek beban tugas, perancangan dan kawalan, sikap guru dan kepuasan kerja guru. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik yang dijalankan terhadap 240 orang guru daripada enam buah sekolah menengah yang terdapat dalam daerah Kota Kinabalu. Sampel kajian dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak berstrata. Data kajian dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS for Windows versi 16.0. Statistik deskriptif (frekuensi, peratus, min dan sisihan piawai) digunakan untuk membuat bacaan, tafsiran serta menghuraikan hasil kajian. Statistik inferensi (ujian-t dua kumpulan tak bersandar, ANOVA, kolerasi Pearson-r dan regresi berganda) digunakan untuk menguji hipotesis kajian. Analisis deskriptif menunjukkan bahawa persepsi guru terhadap agihan tugas adalah pada tahap yang tinggi. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara agihan tugas dengan kepuasan kerja guru. Ujian regresi berganda pula menunjukkan sikap guru dan agihan tugas adalah berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru. Secara keseluruhannya, kedua-dua aspek ini memberi pengaruh sebanyak 40.7% ke atas kepuasan kerja guru dengan aspek sikap guru adalah pemberi pengaruh yang lebih tinggi berbanding agihan tugas.
Download

About Author
    Author Name
    . Abdul Said Ambotang
    Background
    Website
    Blog