Journal Detail

Journal Title
Meneroka Kreativiti Saintifik Melalui Pembelajaran STEM Berasaskan Projek: Satu Kajian Rintis
Download Hit
7677
Abstract
Kajian rintis ini bertujuan untuk menentukan kesahan kandungan dan muka bagi modul pembelajaran STEM berasaskan projek (STEMBP) yang dibangunkan oleh pengkaji. Seramai lima orang panel penilai yang terdiri daripada guru cemerlang sains, ketua panitia dan guru-guru Sains Tahun Lima yang berpengalaman melaksanakan kesahan kandungan modul. Beberapa penambahbaikan dibuat berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh panel. Kajian rintis ini dijalankan di sebuah sekolah rendah dalam daerah Tawau, Sabah yang melibatkan seramai 30 orang murid. Intervensi dijalankan selama 12 minggu bagi melaksanakan enam aktiviti dalam Modul STEMBP. Data kualitatif dikumpul melalui soal selidik terbuka. Respon murid menunjukkan kelima-lima tret kreativiti saintifik iaitu kelancaran, keaslian, penghuraian, kebstrakan tajuk dan rintangan terhadap penutupan pra-matang dapat dibangunkan melalui aktiviti dalam Modul STEMBP. Selain itu, murid-murid berpendapat bahawa aktiviti-aktiviti dalam modul STEMBP menimbulkan rasa keseronokan dan keterujaan apabila mereka membina dan menguji prototaip.Hasil dapatan kajian rintis ini mencadangkan bahawa aktiviti pembelajaran STEM berasaskan projek mampu menjana suasana pembelajaran yang memupuk kreativiti saintifik murid.
Download

About Author
    Author Name
    . Norjanah Ambo
    Background
    Website
    Blog